شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 15 مرداد 1399   06:37:46
آغاز عمليات جوشكاري خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - مرداد 1385
آغاز عمليات جوشكاري خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - مرداد 1385
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 01
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 04
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 03
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 02
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 05
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 06
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 07
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 08
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 09
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 10
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 11
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 14
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 13
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 12
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 16
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 17
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 21
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 19
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 20
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 15
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 18
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 22
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 23
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 24
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 25
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 26
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 27
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 28
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 29
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 30
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 31
خط انتقال گاز سرخس، كلات، لطف‌آباد - 32
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما