چهارشنبه 15 مرداد 1399   07:38:17


دوشنبه 18 بهمن 1395 رتبه ها و جوائز کسب شده

واحد خدماتی برگزیده سبز (91-1390 ) :رتبه سوم HSE  مناطق انتقال گاز (1392) :رتبه اول HSE  مناطق انتقال گاز (1395) :

رتبه اول روابط عمومی در بین روابط عمومی های وزارت نفت ( 1394) :
رتبه دوم روابط عمومی در بین روابط عمومی های وزارت نفت ( 1395) :

رتبه اول پایگاه بسیج حیدر کرار (ع) منطقه در بین بسیج ادارات همدان (1395) :جایزه ملی بهروری (سال 1392) :
تقدیرنامه سه ستاره تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها (سال 1391) :
تندیس برنزین نظام پیشنهادها ( سال 1394) :تقدیرنامه چهار ستاره تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها (سال 1395) :


مجری سایت : شرکت سیگما