چهارشنبه 15 مرداد 1399   06:47:33
مراکز بهره برداری
1395/4/25 جمعه18:30
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 1000 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 48 اینچ می باشد. تاسیسات اساسی بهره برداری خطوط لوله همدان به صورت پراکنده
1395/4/25 جمعه18:29
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 592 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 36 اینچ می باشد.
1395/4/25 جمعه18:28
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 880 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 30 اینچ می باشد.
1395/4/25 جمعه18:28
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 563 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 48 اینچ می باشد.
1395/4/25 جمعه16:00
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 514 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 36 اینچ می باشد.


مجری سایت : شرکت سیگما